Supply chain management (SCM) gaat vooral over planning en
communicatie. Planning van de toekomstige vraag en wanneer dan welke capaciteit en welke
ingangsmaterialen nodig zijn en communicatie tussen schakels in de keten bijvoorbeeld een
productiebedrijf en zijn toeleverancier. Een letterlijke vertaling van supply chain management is het
beheersen van de toevoerketen, weten wat je moet bestellen en zorgen dat het er op tijd is. In de
praktijk wordt onder supply chain management veel meer verstaan. In de brede zin van het woord
gaat het over alles wat maar iets met planning en de uitvoering van goederenstromen heeft te
maken. Dit kan zich dus ook binnen de muren van een bedrijf (ERP) of een magazijn (WMS) afspelen.
Wat doe je met een klantorder, hoe wijs je een order toe aan een product, hoe ga je de order picken
in het magazijn, op welke manier belaadt je vrachtauto, hoe
koppel je terug dat een order is afgeleverd, et cetera. In supply chain management gaat het vaak
over een grotendeels standaard product dat via allerlei schakels naar de klant "toegeduwd" moet
worden, waarbij het vooral van belang is hoe snel en hoe efficiŽnt
dat kan. Of de klant het product krijgt dat hij wilde hebben, is daarbij minder interessant.
Voor veel industriŽle bedrijven ligt hier de grote paradox: hoe kan de klant een grotere invloed
krijgen op de samenstelling van het product, terwijl tegelijkertijd de keten sneller en efficiŽnter gaat
functioneren. Daarbij biedt het gedachtegoed van het INK managementmodel
model aanknopingspunten.
ADVIESGROEP LEREN EXCELLEREN is een van de expertbureaus op het terrein van 'lean'
ketenmanagement.

Het belang van het denken in termen van ketensamenwerking en ketenmanagement wordt in de
sector van maatschappelijke dienstverlening steeds groter. Neem de ontwikkelingen rond het
Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) en de ontwikkeling van de vraagsturing in de sector van welzijn en
maatschappelijk werk. Het besef dat met een gezamenlijke aanpak maatschappelijke problemen
effectief kunnen worden behandeld, wordt steeds breder gedragen. Meer dan eens blijkt het te gaan
om samengestelde problemen die cliŽnten hebben, waarvoor hulp wordt gevraagd die niet op een
'mono manier' is op te lossen. Hoewel het besef toeneemt dat samenwerking cruciaal is in een
stelsel van organisaties die met elkaar te maken hebben bij complexe maatschappelijke problemen,
bijvoorbeeld rond jeugd, blijkt het erg moeilijk die samenwerking echt op gang te brengen en in
rendement voor de cliŽnt (en de maatschappij als geheel) om te zetten. Er zijn vele vormen van
samenwerking en vele vormen van (be)sturing van samenwerking tussen organisaties. Reflecterend
vanuit ervaringen in de praktijk met ketensamenwerking en ondersteund door steeds meer en beter
wetenschappelijk onderzoek ontstaan er modellen om naar ketensamenwerking te kijken en
complexiteit uiteen te rafelen, zodat er gestructureerd aan het verbeteren van de samenwerking kan
worden gewerkt. In het publieke domein vraagt de toenemende maatschappelijke complexiteit om
een passend antwoord. In de vorige eeuw werd de grens van het overheidshandelen flink opgerekt
en complexiteit werd met meer complexiteit beantwoord (regelgeving, overdadige bureaucratie en
het door elkaar heen lopen van beleid, toezicht en uitvoering). De heroriŽntatie op de burger en de
behoefte aan integrale afweging rond complexe maatschappelijk problemen leidden tot meer focus
op doelmatigheid en de aandacht voor publiekprivate samenwerking. Vertrouwde grenzen vervagen,
binnen en buiten organisaties.
Mensen reiken steeds vaker over scheidslijnen heen om de goede kwaliteit te leveren en resultaten
te boeken. Vertrouwen en duidelijke afspraken leggen het fundament voor nieuwe vormen van
samenwerking: tussen primair proces en ondersteuning en tussen verschillende organisaties
onderling in netwerk of ketens. Daar waar in de vorige eeuw de enkelvoudige organisatie centraal
stond voor managementontwikkeling, bedrijfsvoeringmodellen en typen van verbeteren en soorten
veranderaanpak, is nu de aandacht verschoven naar samenwerking tussen organisaties. De cliŽnt
vraagt om een complete oplossing voor zijn of haar meervoudig probleem en geen deeloplossing.

ADVIESGROEP LEREN EXCELLEREN B.V. begeleidt vele ketens en netwerken in
de publieke sector ,  waaronder de veiligheidsregio (brandweer HVD),de sociale veiligheidsketen
(Politie, Justitie)  , de jeugdketen, zorgketens) en in de private sector (bouw, luchtvracht, industrie).
Wij willen graag die ervaring met u delen in de vorm van ketenopzet,  -analyse en verbetering.