Meer en meer wordt de adviesgroep betrokken bij fusies tussen organisaties en
bij bedrijfsoverdracht. Dit vanuit de opgebouwde expertise op dit gebied in de automotive, de
groothandel en in de publieke sector. Basis hiervoor is de vooraanstaande rol van de adviesgroep bij
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ketensamenwerking en netwerkontwikkeling.  Vanuit de
ontstaansgeschiedenis van de groep wordt de adviesgroep vaak gevraagd voor begeleiding van (INK)
positiebepalingen, strategische werkconferenties en workshops die gericht zijn op de doorvertaling
en afstemming van beleid in alle 'lagen' en processen van de organisatie (policy deployment).

Specifieke ervaring is er op het gebied van ketenmanagement en procesmanagement. Het aanbod
richt zich dan op het opzetten van een strategie rond de besturing van processen en de uitwerking in
een procesmodel in relatie tot de algehele besturing van een organisatie. Daarbij speelt het
evenwicht tussen professionele speelruimte van medewerkers en procedurele standaardisatie een
belangrijke rol.

De directeur (Hans van Houcke) bekleedt in voorkomende gevallen ook  tijdelijke
bestuurs(advies)functies in de publieke sector. Dit om zelf voortdurend te blijven leren en ervaren
hoe moeilijk het is om leiding te geven en aan medewerkers een visie voor te schotelen en te
implementeren.

De praktijk (er is niets zo praktisch als een goede theorie…..) blijkt vaak anders dan de tevoren
gemaakte plannen, maar zoals uit onderzoek is gebleken zijn er vier succesfactoren, die de
adviesgroep ook altijd hanteert bij haar adviestrajecten:
1.                                         Koers: De richting waar een organisatie op gaat in termen
        van externe en interne ontwikkelingen; focus en keuzes aanbrengen de richting van de
        organisatie bepalen, een toekomstbeeld schetsen, ambities verwoorden2.                                         Samenhang: De organisatie heeft een verhaal, waarin alle doelen
        en werkzaamheden met elkaar in verband staan om een hoger doel daarmee te kunnen
        realiseren
3.                                         Consistentie: De doorvertaling van de strategie naar de
        medewerkers en partners van de organisatie
4.                                         Feedback: Kwantitatieve en kwalitatieve informatie aan afdelingen,
        individuen en organisaties om daarmee bij te kunnen sturen en nog betere prestaties te
        kunnen leveren